Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 17 juli 2020

NOW 2.0  Wat houdt de regeling in?

De aanvraagtermijn voor de NOW 2.0 loopt tot uiterlijk 31 augustus 2020. Er wordt niet verwacht dat deze termijn verlengd zal worden, daarom brengen wij de NOW 2.0 nogmaals onder uw aandacht.

Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Ook de NOW 2.0 vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld?

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die eerder de NOW 1.0 hebben is er geen keuze, aangezien de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Stapeling van subsidies

De hoogte van de subsidie bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom van de maand maart 2020. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling of de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, minder tegemoetkoming via de NOW-regeling omdat het omzetverlies minder lager uit pakt omdat deze subsidies als omzet meetellen.

De verlengde NOW 2.0 kan over de periode juni, juli, augustus en september vanaf 6 juli worden aangevraagd. De vaste (forfaitaire) opslag van de NOW 2.0 is verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Voorwaarden voor bonussen

Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW 2.0 mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021, wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Het verbod geldt alleen voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist.

Verklaring van de accountant

Je hebt een accountantsverklaring nodig als je een voorschot van de NOW 2.0 en NOW 1.0 hebt ontvangen van € 100.000 of meer. Voor dit bedrag dien je de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in je bedrijf of groep bij elkaar op te tellen. Als je een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dien je ook een accountantsverklaring te overleggen. Je zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld.

Als je een voorschot boven de € 20.000 of bij vaststelling een bedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet je een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een financieel dienstverlener.

Ontslagboete gewijzigd

In de NOW 2.0 wijzigt de ontslagboete. De ontslagboete in de NOW 2.0-regeling is 5% over het totale bedrag aan NOW-subsidie. Deze ontslagboete wordt opgelegd als er bij ontslag van 20 werknemers of meer geen akkoord met de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging wordt bereikt. Als deze partijen er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt de ontslagboete opgelegd.

Wat van toepassing is in de NOW 1.0 en gehandhaafd blijft in de NOW 2.0, is dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor ontslagen werknemers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Dan is er een correctie van 100% op de NOW-subsidie. De ontslagboete van 50% die onder de NOW 1.0 wordt toegepast, is in de NOW 2.0 geschrapt. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht, dus blijft ook de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan.

Inspanningsverplichting voor scholing

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren zich bij- en/of om te scholen. Op die manier moet het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk worden beperkt. Het kabinet stelt een scholingspakket – ‘NL leert door’ geheten – van € 50 miljoen ter beschikking. Het pakket, dat nog verder moet worden uitgewerkt, bestaat uit ontwikkeladviezen en onlinescholing, specifiek gericht op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

Wilt u meer informatie over de NOW 2.0 of wilt u de tegemoetkoming voor uw organisatie aanvragen? Wij helpen u graag!

Contact

Bron: SRA