Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Artikel 1

 1. Een klacht tegen een medewerker van WEA Zuid-West vanwege zijn/haar handelen bij de uitoefening van zijn/haar beroep, kan schriftelijk worden ingediend, t.a.v. de kwaliteitsbepaler.
 2. Een klacht over een vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor, kan schriftelijk worden ingediend, t.a.v. de kwaliteitsbepaler.
 3. Wanneer de klacht betrekking heeft op het handelen van een Registeraccountant of Accountant – Administratieconsulent dan kan de klager er tevens voor kiezen zijn klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants) of bij het RB (Register Belastingadviseurs).
 4. Deze klachtenregeling verstaat onder een klacht geen klacht over de hoogte van een declaratie.

Artikel 2

De kwaliteitsbepaler en de kwaliteitsmanager van WEA Zuid-West dragen zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten.

Artikel 3

 1. Een klacht dient het volgende te bevatten:
 2. de naam en het adres van de klager;
 3. de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
 4. de dagtekening;
 5. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
 6. de klachtwaardigheid van de gedraging.
 7. De klacht dient schriftelijk aan WEA Zuid-West te worden gezonden en te worden ondertekend door de klager.
 8. Wanneer de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk wordt geacht, draagt de klager zorg voor een vertaling.
 9. De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

Artikel 4

 1. Vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de kwaliteitsbepaler.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  1. de afhandelingstermijn;
  2. de verdere procedure;
  3. de contactpersoon;
  4. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 3. De kwaliteitsbepaler zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door. Klager wordt gelijktijdig daarvan op de hoogte gesteld.
 4. De kwaliteitsbepaler zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de klager. Het begeleidende schrijven vermeldt de reden van terugsturen.

Artikel 5

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker of medewerkers die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest.

Artikel 6

 1. De kwaliteitsbepaler is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:
 2. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere accountantsorganisatie of accountantskantoor in behandeling is, of in behandeling is geweest;
 3. indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;
 4. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht door de accountantskamer in behandeling is, of in behandeling is geweest.
 5. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
 6. De kwaliteitsbepaler neemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij het klachtenreglement gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten, mits de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
 7. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de kwaliteitsbepaler klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 7

 1. Kwaliteitsbepaler stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 8

 1. Kwaliteitsbepaler handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen acht w
 2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van dit klachtenreglement te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 3. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.
 4. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.